Graifitifiz

50 tekstów – auto­rem jest Graifi­tifiz.

Cza­sami można nie wybaczać
Cza­sami można nie zapominać
Ale zaw­sze war­to zaufać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 19:12

Bez znaczenia

Pot­ra­fisz od­czy­tać każdy język.
Pot­ra­fisz roz­wiązać każde równanie.
Pot­ra­fisz wy­recy­tować listę skład­ników powietrza.

A czy pot­ra­fisz od­czy­tać barwę ser­ca człowieka?
Czy pot­ra­fisz wy­recy­tować marze­nia, które ma człowiek?
Czy pot­ra­fisz roz­wiązać niewi­doczną linę wokół szyi człowieka?

Czy ktoś potrafi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 21:17

O czym myślisz?

Przy­pomi­nam so­bie, jak tam­te­go let­niego dnia, la­to wy­dawało mi się wiecznością.
Nie jest tak, że szedłem przez życie nie gu­biąc drogi,
ale jeszcze nie złamałem przyrzecze­nia z tam­te­go dnia
„Będę żył w moim włas­nym czasie”

Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:53

Człowiek po­winien po­pełniać błędy, a na­wet lu­bić to ro­bić i cały czas po­pełniać ich więcej na co­raz to no­we spo­soby. Ale naj­ważniej­sze, by je sza­nował. Do­ceniał ich war­tość. By o nich pamiętał. 

myśl • 7 września 2016, 17:24

Każdy z nas dos­tał oczy tyl­ko w jed­nym ce­lu, by móc do­ceniać innych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 września 2016, 11:02

Uśmiech zabija!

Ne­gatyw­ne emoc­je :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2016, 01:40

Dla mnie by­cie eru­dytą jest mało. Szko­da tyl­ko, że wielu jed­nak za­dowo­li się być dyletantami... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 grudnia 2015, 01:09

Nauczyciel odwagi

Przyglądam się Tobie
Z da­leka, ukradkiem

Zaglądam gdzie parzysz
I ta­kim małym przypadkiem

Widzę Twoją wy­ciągniętą dłoń
A na niej mo­tyl, który się gramoli

Py­tam się siebie: „ale jak?”
Dlacze­go on się nie boi?

Bo prze­cież bać się
To sens nasze­go życia

Prze­cież każdy się boi
Czy tyl­ko boję się ja? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 października 2015, 19:17

Chciałbym kiedyś za­pytać Bo­ga, jak On de­finiuje szczęście? Czym wg niego ono jest? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 czerwca 2015, 18:24

Niechciana samotność

Rań
Wbi­jaj nóż w plecy
Syp pia­chach w oczy
Rzu­caj kłody pod nogi
Ale tyl­ko bądź…

Bo te­raz co mam?
Każdy od­dech boli
A gdy za­mykam oczy
bo­je się, że nie otworzę...

Bo po co?
Bo na co?
Bo dla kogo?
Gdy dla siebie nie warto… 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 czerwca 2015, 14:50
Graifitifiz

Kim jestem? Jestem sobą i nikt ani nic tego nie zmieni.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 kwietnia 2018, 19:12Graifitifiz do­dał no­wy tek­st Czasami można nie wy­baczać Cza­sami [...]

13 czerwca 2017, 23:45Cris sko­men­to­wał tek­st O czym myślisz?

1 września 2016, 16:32Naja sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas dos­tał [...]

1 września 2016, 14:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas dos­tał [...]

1 września 2016, 11:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas dos­tał [...]

13 sierpnia 2016, 11:34Cris sko­men­to­wał tek­st Uśmiech za­bija! Ne­gatyw­ne emoc­je :) 

10 grudnia 2015, 07:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dla mnie by­cie eru­dytą [...]

10 grudnia 2015, 01:09Graifitifiz do­dał no­wy tek­st Dla mnie by­cie eru­dytą [...]

27 października 2015, 19:17Graifitifiz do­dał no­wy tek­st Nauczyciel od­wa­gi

29 czerwca 2015, 19:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Chciałbym kiedyś za­pytać Bo­ga, [...]